เกี่ยวกับศิริราชบำรุงเวช

เกี่ยวกับศิริราช บำรุงเวช

ศิริราชมูลนิธิ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมของศิริราชมูลนิธิ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่า "ศิริราชบำรุงเวช" ซึ่งมีความหมายว่าบริษัทที่ศิริราชมูลนิธิ ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายบริษัทฯ ด้วย

ศิริราชมูลนิธิได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทศิริราชบำรุงเวชในปี 2563 พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารศิริราชบำรุงเวชจนแล้วเสร็จ และได้เปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีร้านค้าภายใต้บริษัทศิริราชบำรุงเวช ได้แก่ ณ ศิริราช, ศิริราช Wellness, ศิริราชบำรุงเวช (เวชภัณฑ์) และร้านยาศิริราชบำรุงเวช

และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดบริษัท ศิริราชบำรุงเวช อย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูป “ดอกกุหลาบเลื้อย” และ “ดอกสึบากิ” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ดังกล่าวไปประดับลงบนผลิตภัณฑ์ที่ระลึก สำหรับจำหน่ายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนศิริราชมูลนิธิต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารบริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564